นโยบายความเป็นส่วนตัว

  1. ทางทีมงาน RunGak ยินยอมที่จะปฎิบัติตามข้อตกลง โดยจะไม่เผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้บริการทางใดทางหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้เข้าใช้บริการก่อน
  2. ทางทีมงาน RunGak คือผู้ให้บริการ rungak.com สามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นไปเพื่อความสะดวกในการให้บริการแต่เพียงเท่านั้น
  3. ข้อตกลงในการให้บริการ และใช้บริการในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้บริการ เป็นไปตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดไว้
  4. การจัดการเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ ถือเป็นสิทธิ์ของทางทีมงาน RunGak เมื่อผู้ใช้บริการทำการยอมรับข้อตกลง โดยกดปุ่ม อนุญาต ทางทีมงาน RunGak มีสิทธิ์ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลที่สามทราบไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร
  5. หากมีการเข้าใช้แอพของผู้ใช้บริการโดยเกิดจากการบอกข้อมูลส่วนตัวให้แก่บุคคลภายนอกทราบ หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อเองของผู้ใช้บริการ ทางทีมงาน RunGak สามารถยกเลิกสิทธิ์ของผู้ใช้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดขึ้นแต่การนี้ได้
  6. ข้อตกลงนี้สามารถแก้ไขได้ โดยจะบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน นับจากวันที่ประกาศแก้ไข โดยเป็นไปตามที่กำหนดตามกฎหมาย และข้อตกลงการให้บริการของทาง Social Media ต่างๆ
  7. การยกเลิกข้อตกลงของทางผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเลิกได้ด้วยการบอกกล่าวแต่ฝ่ายเดียว จำต้องได้รับการยินยอมจากทางทีมงาน RunGak ผู้ให้บริการด้วย
  8. การกระทำอันเกิดจากผู้ใช้บริการกระทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ทางผู้ให้บริการ หรือขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ทางทีมงาน RunGak สามารถยกเลิกการให้บริการได้โดยทันที โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
keyboard_arrow_up